Bridal Hairstyle Education

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bruids & Beauty Studio Sylvia

 1. Algemeen
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Bruids & Beautystudio Sylvia en haar cliënten en/of opdrachtgevers. Bruids en Beautystudio Sylvia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39086702.
  1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
  1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Bruids & Beautystudio Sylvia.
  1.4. De opdrachtgever wordt geacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Bruids & Beautystudio Sylvia wordt doorgegeven. 
 2. Reiskostenvergoeding
  2.1. Voor alle opdrachten aan huis geldt een aan huis toeslag van 40€ en buiten Almere een
  kilometervergoeding à € 0,30 per kilometer.

  3. Totstandkoming boeking
  3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Bruids & Beautystudio Sylvia aanvaardt.
  3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Bruids & Beautystudio Sylvia alvorens een boeking te doen.
  3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

  4. Inspanningen Beautysalon
  4.1. De specialistes van Bruids & Beautystudio Sylvia zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.2 .De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.
  4.3. De specialistes van Bruids & Beautystudio Sylvia zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Betaling
  5.1.
  Bruids & Beautystudio Sylvia vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website.
  5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  5.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  5.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin betaling te voldoen.
  5.5.Betaling van speciale gelegenheidsdiensten als bruidsstyling dienen direct na afloop cash of per pintransactie te worden voldaan.
 4. Aansprakelijkheid
  6.1. Bruids & Beautystudio Sylvia is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Bruids & Beautystudio Sylvia is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  6.2. Bruids & Beautystudio Sylvia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
  6.3. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Bruids & Beauty Studio Sylvia is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
  6.4. Bruids & Beautystudio Sylvia sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Bruids & Beautystudio Sylvia en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Bruids & Beautystudio Sylvia kunnen worden toegerekend. 
 5. Overmacht

7.1. Bruids & Beautystudio Sylvia zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist zet Bruids & Beautystudio Sylvia zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Bruids & Beautystudio Sylvia geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
7.2. Bruids & Beautystudio Sylvia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst
8.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Bruids & Beauty Studio Sylvia gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
8.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.
 2. e) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
 3. Afspraken beautysalon
  9.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bruids & Beautystudio Sylvia melden.
  9.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bruids & Beautystudio Sylvia het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  9.3.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  9.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Beschadiging en/of diefstal
  10.1. Bruids & Beautystudio Sylvia heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  10.2.Bruids & Beautystudio Sylvia meldt diefstal altijd bij de politie.

11 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
11.1. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Bruids & Beauty Studio Sylvia www.studiosylvia.nl
11.2. Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.